Peukenzee

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Peukenzee: Peukenzee V.O.F., KvK-nummer 73014117 en geregistreerd adres Archimedesweg 60-3A, 1098 JR in Amsterdam. Peukenzee is degene die in zijn offerte naar deze voorwaarden verwijst. Peukenzee is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren, verkopen en verhuren van producten dan wel het verlenen van diensten met als doel sigarettenafval op straat tegen te gaan. Klant: De partij welk producten dan wel diensten afneemt van Peukenzee op basis van een door hen aangeboden offerte. Klant is degene tot wie de hiervoor bedoelde offerte is gericht. Product: De materialen, ontwerpen, voorraden en artikelen die onder deze voorwaarden vallen. Dienst: De werkzaamheden en/of diensten die onder deze voorwaarden vallen of die worden geleverd onder gedurende de looptijd van deze voorwaarden. Prijzen: In de communicatie tussen de Peukenzee en Klant zijn de vermelde prijzen exclusief BTW., tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is. Offerte: Een aanbod van de Peukenzee opgemaakt op verzoek van Klant. Communicatie en communiceren: de wijze waarop Peukenzee en Klant met elkaar communiceren. Dit kan telefonisch, e-mail, webformulier (in sommige gevallen) of elke andere door de partijen overeengekomen (technische) wijze. Voor het plaatsen van bestellingen en aanvragen van offertes geldt dat het e-mail van Peukenzee het toepasselijke medium respectievelijk kanaal is. Schriftelijk: ondertekening van een fysiek document of digitale bevestiging of ondertekening van een digitaal document, inclusief een digitale bevestiging van ontvangst (immers, printen is verspilling!)

Artikel 2 – Offertes

a. Alle offertes van Peukenzee zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Klant onder normale omstandigheden.

b. Offertes kennen een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur is vermeld in de offerte. Is er geen geldigheidsduur vermeld? Dan geldt een maximale geldigheidsduur van drie (3) maanden (90 dagen) gerekend vanaf de dag van de verzending van de offerte van Peukenzee aan Klant.

Artikel 3 – Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt tot stand op de wijze die de partijen afspreken. Voor bestellingen van producten of diensten, geplaatst digitaal (e-mail of via het webformulier) geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat Peukenzee de digitaal akkoord heeft ontvangen op de Offerte van Klant.

b. Mondelinge toezeggingen al dan niet gedaan door ondergeschikten van Peukenzee binden Peukenzee uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

c. In geval van verhuur van producten of het verlenen van een dienst door Peukenzee aan Klant geldt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tot verhuur of het verlenen van een dienst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

d. Onverminderd het voorgaande lid en onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, heeft Peukenzee het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade in het geval dat:

i. Klant, na een deugdelijke ingebrekestelling, haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de daarbij horende Algemene Voorwaarden niet, niet correct of niet volledig nakomt;
ii. Klant in staat van faillissement is verklaard, hiervoor een aanvraag is ingediend, in surseance van betaling verkeert dan wel de aanvraag hiervoor is ingediend;
iii. Klant in liquidatie verkeert, is ontbonden of haar onderneming (geheel of gedeeltelijk) overdraagt.

e. De vorderingen van Peukenzee op Klant zijn verder eveneens onmiddellijk opeisbaar in de omstandigheden die Peukenzee goede grond geven om te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In dit geval is Peukenzee eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Dit recht op opschorting geldt tot het moment dat Koper alsnog deze verplichting is nagekomen.

Artikel 4 – Levertijd

a. Een overeenkomst komt tot stand op de wijze die de partijen afspreken. Voor bestellingen van producten of diensten, geplaatst digitaal (e-mail of via het webformulier) geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat Peukenzee de digitaal akkoord heeft ontvangen op de Offerte van Klant.

b. Mondelinge toezeggingen al dan niet gedaan door ondergeschikten van Peukenzee binden Peukenzee uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

c. In geval van verhuur van producten of het verlenen van een dienst door Peukenzee aan Klant geldt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tot verhuur of het verlenen van een dienst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

d. Onverminderd het voorgaande lid en onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, heeft Peukenzee het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade in het geval dat:

i. Klant, na een deugdelijke ingebrekestelling, haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de daarbij horende Algemene Voorwaarden niet, niet correct of niet volledig nakomt;
ii. Klant in staat van faillissement is verklaard, hiervoor een aanvraag is ingediend, in surseance van betaling verkeert dan wel de aanvraag hiervoor is ingediend;
iii. Klant in liquidatie verkeert, is ontbonden of haar onderneming (geheel of gedeeltelijk) overdraagt.

e. De vorderingen van Peukenzee op Klant zijn verder eveneens onmiddellijk opeisbaar in de omstandigheden die Peukenzee goede grond geven om te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In dit geval is Peukenzee eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Dit recht op opschorting geldt tot het moment dat Koper alsnog deze verplichting is nagekomen.